Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Global software solutions goederen en/of diensten, van welke aard ook, verstrekt ten behoeve van opdrachtgever.

1.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 De overeenkomst tussen Global software solutions en opdrachtgever omvat de opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten.

1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Global software solutions en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Software: de door Global software solutions geleverde computerprogrammatuur als aangeduid in deze overeenkomst, alsmede de nieuwe releases en versies van de computerprogrammatuur.
- Maatwerk: door Global software solutions vervaardigde maatwerkprogrammatuur en/of maatwerkaanpassingen op de computerprogrammatuur.
- Release: een gewijzigde versie van de computerprogrammatuur waarin eventuele fouten zijn hersteld en/of waarvan de werking is verbeterd.
- Versie: een gewijzigde en/of verbeterde versie van de computerprogrammatuur waardoor de functionaliteit daarvan wordt vergroot.

3. Levering

3.1 Alle door Global software solutions genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Global software solutions bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Global software solutions niet in verzuim. Global software solutions is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Global software solutions en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

3.2 Tenzij anders overeengekomen draagt Global software solutions zorg voor aflevering van de in de overeenkomst genoemde software en is opdrachtgever verantwoordelijk voor de installatie op de daarvoor bestemde dan wel in deze overeenkomst aangegeven apparatuur en voor de implementatie van de software.

4. Reclames

4.1 Eventuele reclames worden door Global software solutions slechts in behandeling genomen indien zij door opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering (of in het geval Global software solutions voor installatie c.q. implementatie heeft zorggedragen binnen 8 dagen na de installatie) schriftelijk aan Global software solutions zijn gemeld. Van een gebrek of fout in geleverde zaken is enkel sprake indien deze ten overstaan van Global software solutions wordt gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat de zaken niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.

4.2 Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn niet gereclameerd dan geldt het geleverde als geaccepteerd door opdrachtgever, onverminderd het bepaalde terzake de garantie.

5. Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten

5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Global software solutions of diens licentiegevers en toeleveranciers.

5.2 In het geval Global software solutions software aan opdrachtgever ter beschikking stelt, wordt hiervoor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht ten behoeve van opdrachtgever verleend. In het geval (gebruikers)documentatie, ontwerpen of andere zaken worden meegeleverd, geldt daarvoor met betrekking tot gebruiksrechten hetzelfde als in deze voorwaarden is bepaald.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt voor het gebruik van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde software voorts het volgende:
- opdrachtgever zal de software uitsluitend ten behoeve van zichzelf in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebruiken en zal de software of kopieën daarvan op geen enkele wijze aan derden verstrekken, verhuren, uitlenen of op enige wijze ter inzage geven of de software verzenden via een netwerk met toepassing van informatietechnologie, dan wel op enige wijze aan derden de gelegenheid tot overtreding van de in de overeenkomst genoemde (gebruiksrecht) voorwaarden geven tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
- opdrachtgever zal de software uitsluitend overeenkomstig de in de documentatie en de overeenkomst beschreven doeleinden en instructies gebruiken;
- behoudens het geval dat Global software solutions een reservekopie van de software aan opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft opdrachtgever het recht één reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken;
- opdrachtgever zal op geen enkele wijze wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in de software (doen) aanbrengen;
- opdrachtgever zal op geen enkele wijze enige aanduiding van auteurs- of eigendomsrecht wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken;
- indien in de overeenkomst is vermeld dat de software bestemd is om te functioneren op specifieke apparatuur of locatie dan is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik op die apparatuur en/of locatie. Gedurende een eventuele storing in die apparatuur is opdrachtgever enkel gerechtigd de software op andere apparatuur te gebruiken, indien Global software solutions onverwijld in kennis is gesteld en slechts gedurende de betreffende storing.

6. Medewerking door opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal Global software solutions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software en van de door Global software solutions te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

6.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever software, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

6.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Global software solutions staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Global software solutions in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.5 Ingeval medewerkers van Global software solutions op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal Global software solutions vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Global software solutions daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

7. Voorbehoud van eigendom en rechten

7.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Global software solutions, totdat alle bedragen die opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verschuldigd is voor de te leveren zaken of te verrichten diensten, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 17, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Global software solutions zijn voldaan.

7.2 Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

8. Beëindiging

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

8.2 Global software solutions kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever –al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Global software solutions zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

8.3 Bedragen die Global software solutions vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9. Vervaardigen maatwerk

9.1 Indien Global software solutions voor opdrachtgever maatwerk vervaardigt, zullen partijen het maatwerk alsmede de wijze van vervaardiging (de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen) schriftelijk specificeren. Global software solutions zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

9.2 Tenzij in de opdrachtbevestiging of licentie-overeenkomst anders is aangegeven vindt de vervaardiging van maatwerk als volgt gefaseerd plaats:
a) na schriftelijke inventarisatie door partijen, de vervaardiging door Global software solutions van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het maatwerk;
b) vervaardiging door of namens Global software solutions van het maatwerk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp;
c) indien en voor zover dit is overeengekomen, de installatie en implementatie van het maatwerk door Global software solutions. Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door opdrachtgever van de tot dan toe verrichte diensten of het vervaardigde maatwerk, waarbij Global software solutions gerechtigd is de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd. 9.3 Indien opdrachtgever een wijziging c.q. uitbreiding van de in lid 2 beschreven functionaliteiten c.q. anderszins een wijziging van de specificaties wenst, zal zulks worden beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen in een nieuwe inventarisatie of functioneel ontwerp, terwijl het oorspronkelijke functioneel ontwerp voorzover gewijzigd, alsdan wordt geacht te zijn vervallen.

9.4 Terzake het maatwerk is het in deze algemene voorwaarden ten aanzien van software gestelde, waaronder het bepaalde in artikel 5 en 9, van overeenkomstige toepassing. Indien en voorzover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kunnen de broncodes alsmede de ontwikkelde technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

10. Onderhoud en ondersteuning software

10.1 Bepalingen terzake uitvoering van onderhoud en ondersteuning zijn uitsluitend van toepassing indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen. Het onderhoud gaat in op het moment van aflevering van de software en loopt door tot een jaar na aflevering. De worden steeds jaarlijks automatisch verlengd tenzij één der partijen uiterlijk 14 dagen voor het verstrijken van de betreffende onderhoudsperiode schriftelijk opzegt.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft het onderhoud uitsluitend betrekking op de door Global software solutions geleverde software van de laatste versie c.q. release. Indien is overeengekomen dat Global software solutions onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot maatwerk uitvoert, is het gestelde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.3 In het kader van de onderhoudswerkzaamheden zal Global software solutions naar beste kunnen, ná gedetailleerde melding door opdrachtgever van geconstateerde fouten in de software conform de gebruikelijke procedures van Global software solutions, trachten eventuele fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies/releases. Global software solutions zal bovendien bij het beschikbaar komen van releases deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Daarnaast zal Global software solutions op verzoek van de vaste contactpersoon van opdrachtgever als genoemd in de overeenkomst aan deze telefonische ondersteuning verstrekken bij het gebruik van de software.

10.4 Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van het niet correct functioneren van de software als gevolg van onvolkomenheden in apparatuur, of (systeem)programmatuur waarop of in samenhang waarmee de software wordt gebruikt, het niet correct functioneren van de software indien deze in samenhang met niet door Global software solutions geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt, gebruik van de software in strijd met de bijbehorende documentatie of instructies van Global software solutions of als gevolg van onzorgvuldig databeheer.

10.5 Indien mogelijk kunnen na schriftelijke overeenstemming andere onderhoudswerkzaamheden door Global software solutions worden uitgevoerd op basis van nacalculatie aan de hand van de als dan geldende tarievenlijst.

11. Garantie

11.1 De garantieverplichtingen van Global software solutions zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

11.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.4 geldt op door Global software solutions geleverde zaken een garantietermijn van 90 dagen, ingaande na het ter beschikking stellen hiervan. Global software solutions aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het nemen van de redelijkerwijs mogelijke maatregelen tot het naar beste vermogen opsporen en herstellen van tekortkomingen ten aanzien van de schriftelijke overeengekomen functiespecificaties, mits deze door opdrachtgever binnen voornoemde termijn schriftelijk zijn gemeld aan Global software solutions. Als tekortkomingen zullen slechts wezenlijke door opdrachtgever aan te tonen afwijkingen van de functie-specificaties worden aangemerkt. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

11.3 Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat software en/of maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.

11.4 Door Global software solutions worden geen garanties gegeven op zaken die via Global software solutions zijn geleverd doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Global software solutions verstrekte adviezen, verleende diensten en op databestanden.

11.5 In het geval opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Global software solutions eigenhandig wijzigingen in de/het geleverde software/maatwerk aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Global software solutions is alsdan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden of enig recht op schadevergoeding bestaat.

12. Meerwerk

12.1 Indien op verzoek van opdrachtgever door Global software solutions extra werkzaamheden dienen te worden verricht, zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan door Global software solutions gehanteerde tarievenlijst aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst door het meerwerk kan worden beïnvloed.

13. Internetdiensten

13.1 Onder internetdiensten wordt verstaan “de door of via Global software solutions aan opdrachtgever geleverde dienst(en), waaronder site-hosting, waarbij ofwel informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en elektronische berichten kunnen worden uitgewisseld met behulp van door of via Global software solutions geleverde computerprogrammatuur dan wel waarmee de elektronische raadpleging en berichtenuitwisseling bij opdrachtgever ondersteund en/of verbeterd wordt”.

13.2 Global software solutions is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen, in stand houden en functioneren van de telecommunicatiestructuur en de bijbehorende randapparatuur van anderen dan zijzelf.

13.3 Ingeval toepassingen worden geïnstalleerd op hardware c.q. een server in eigendom van Global software solutions, zal zij naar beste vermogen zorgdragen voor een ongestoorde elektronische bereikbaarheid van de geïnstalleerde toepassingen en het handhaven van een ongestoorde verbinding naar het Internet.

13.4 Global software solutions is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aan een breder publiek gepresenteerde inhoud van de toepassingen c.q. de door opdrachtnemer gebruikte websites. Ingeval van installatie van een toepassing op hardware c.q. een server in eigendom van Global software solutions behoudt zij zich het recht voor om de toegang tot de toepassing van de opdrachtgever te blokkeren indien de toepassing een storing c.q. een vertraging in het systeem veroorzaakt, informatie die met behulp van de toepassing wordt verspreid in strijd is met richtlijnen van de Reklame Code Commissie, opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de Internetdienst, opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is of zou kunnen zijn met internationale of nationale wet- en regelgeving, opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden of de zgn. Nettiquette, dan wel zich schuldig maakt aan het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, de continuïteit of de beschikbaarheid van de hardware c.q. de server in eigendom van Global software solutions direct of indirect in gevaar komt door de aansluiting van de opdrachtgever, de opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de software op de hardware c.q. de server in eigendom van Global software solutions dan wel de software die beschikbaar is op Internet waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, opdrachtgever zich schuldig maakt aan spamming, opdrachtgever zich schuldig maakt aan het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet (hacken). Opdrachtgever gaat ermee akkoord Global software solutions schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweegbrengen van acties, schade en/of ander kosten (inclusief juridische kosten), voortvloeiende uit het voorgaande.

13.5 Indien Global software solutions Internetdiensten op afstand verricht met behulp van elektronische verbindingen is zij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van een dergelijke verbinding.

13.6 Global software solutions kan geen garanties afgeven met betrekking tot aanvragen voor domeinnamen op Internet. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik (ook door eventuele derden) van de toegekende domeinnaam, gebruikersnaam en wachtwoorden.

13.7 Internetdiensten in de vorm van opleidingen, cursussen, seminars, workshops worden door Global software solutions naar beste weten opgezet en zoveel mogelijk naar de laatste stand der techniek verzorgd. Global software solutions kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor opleidingen, cursussen, seminars en workshops die niet continue de meest recente technische en inhoudelijke inzichten bevatten.

14. Informatiseringsadvies

14.1 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het informatiseringsadvies (andere dan de Internetdiensten, gericht op de automatisering en informatisering bij opdrachtgever) heeft verstrekt. Global software solutions zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”.

14.2 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Global software solutions dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

15. Prijzen en tarieven / Betalingsvoorwaarden

15.1 Opdrachtgever is voor het verkrijgen van een gebruiksrecht op de software de in de separate overeenkomst vermelde gebruiksrechtvergoeding verschuldigd. Indien partijen zijn overeengekomen dat Global software solutions het in artikel 10 beschreven onderhoud uitvoert, is opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde onderhoudsvergoeding verschuldigd.

15.2 Alle overige door Global software solutions ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten, waaronder begrepen de vervaardiging van maatwerk en het verrichten van installatie en implementatiewerkzaamheden, worden in rekening gebracht op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan bij Global software solutions geldende tarievenlijst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Cursussen, trainingen en opleidingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

15.3 Opdrachtgever zal alle door haar verschuldigde vergoedingen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen. Opdrachtgever zal alle onderhoudsvergoedingen jaarlijks vooruit op factuur van Global software solutions voldoen. Alle overige werkzaamheden zullen wekelijks achteraf door Global software solutions worden gefactureerd.

15.4 Alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen en kosten luiden in euro’s en zullen worden vermeerderd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen door opdrachtgever, zonder opschorting of verrekening worden voldaan door overschrijving op de door Global software solutions aangegeven rekening. Na deze vervaldag is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

15.5 Schiet de opdrachtgever tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

15.6 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens Global software solutions (ongeacht de tenaamstelling van de factuur of de overeenkomst).

15.7 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Global software solutions gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

15.8 Global software solutions is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

16. Vertrouwelijkheid

16.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij jegens derden. Partijen zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij.

16.2 De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Global software solutions alle informatie betreffende c.q. gerelateerd aan de software en maatwerk en de werking daarvan alsmede de geleverde diensten geheimhouden en voorts aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze en dergelijke van Global software solutions.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Global software solutions is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 10 en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.

17.2 De totale aansprakelijkheid van Global software solutions voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Global software solutions is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Global software solutions voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden.

17.3 De aansprakelijkheid van Global software solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Global software solutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Global software solutions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Global software solutions in staat is adequaat te reageren.

17.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is tevens dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Global software solutions meldt.

17.5 Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde uitgesloten.

17.6 De opdrachtgever zal Global software solutions en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Global software solutions ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden / diensten, geleverde software of vervaardigd maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Global software solutions

18. Overmacht

18.1 Geen van beiden partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Global software solutions.

18.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

19. Toepasselijk recht

19.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen bij uitsluiting aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.
 

Global software solutions

Support & contact

Partners